Матична и развојна служба

Датум последње измене сриједа, 10 март 2021 11:50
Објављено сриједа, 15 фебруар 2017 16:56

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ДОБОЈ

Матичнa и развојнa службa

Жељко Петрић, библиотекар савјетник

Нада Кршић, библиотекар

Тел: 053/227-603

Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

  1. Уводне напомене

 

Матични послови у библиотечко-информационој дјелатности утврђени су чланом 45. Закона о библиотечко-информационој дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске, број 44/16 и 62/18):

 

 

Рјешењем Министарства просвјете и културе Републике Српске, број 07.06/62047/16 од 13. септембра 2016. године, одређене су библиотеке које обављају матичне функције у библиотечко-информационој дјелатности Републике Српске и мрежа матичних библиотека Републике Српске. Наведеним рјешењем, одређено је осам матичних библиотека, међу којима је и Народна библиотека Добој, чије подручје матичности обухвата поред града Добоја, подручје општина: Брод, Дервента, Модрича, Вукосавље, Шамац, Петрово, Станари и Теслић. Реализација наведених послова ближе је одређена подзаконским актима прописаним чланом 77. Закона о библиотечко-информационој дјелатности Републике Српске.

 

Обављање матичних послова у 2020. години, билo је веома отежано због веома лоше епидемиолошке ситуације изазване пандемијом вируса COVID-19. То се прије свега односило на вршење непосредног надзора над стручним радом, пружање непосредне стручне помоћи, те организовање једнодневног семинара континуиране едукације школских библиотекара матичног подручја Добој. И поред тога, стручни радници Матичне и развојне службе пронашли су разне начине да сагледају рад библиотека на свом матичном подручју, пруже стручну помоћ запосленима, наложе мјере у циљу рјешавања проблема и унапређивању рада, прате њихову реализацију, те одрже континуитет стручног усавршавања школских библиотекара на подручју матичности.

 

  1. Услови рада

 

Матична и развојна служба Народне библиотеке Добој, након реализације пројекта санације, адаптације и надоградње објекта Народне библиотеке након катастрофалне мајске поплаве 2014. године, има веома добре услове за рад. Поред адекватног радног простора, стручни библиотечки радници имају на располагању сву потребну канцеларијску, рачунарску и другу потребну техничку опрему.

Поред тога, радници запослени у Матичној и развојној служби имају извјесну самосталност у планирању и реализацији  матичних послова што подразумијева и одговарајућу одговорност за реализацију истих. Свим повјерним пословима приступа се крајње озбиљно и са дужном професионалном пажњом.

 

  1. Активности Матичне и развојне службе

 

Полазећи од наведених прописа, у циљу остваривања јединственог и стручног обављања библиотечке дјелатности и њеног унапређивања Матична и развојна служба Народне библиотеке Добој, у извјештајном периоду предузела је сљедеће активности:

 

 

Носиоци наведених активности били су стручни радници Матичне и развојне службе Народне библиотеке Добој, Жељко Петрић библиотекар савјетник и Нада Лугоњић библиотекар. У зависности од врсте и комплексности проблема, консултовани су и ангажовани стручни радници из других служби матичне библиотеке.

 

3.1. Вођење Регистра народних библиотека на подручју матичности

 

Народна библиотека Добој је матична библиотка чије подручје матичности обухвата подручје града Добоја и општина: Дервента, Брод, Модрича, Шамац, Вукосавље, Петрово, Станари и Теслић. На њеном подручју егзистира укупно седам народних библиотека, будући да у општинама Вукосавље и Станари још увијек нису основане Народне библиотеке.

У складу са одредбама члана 45, став 1, тачка 4. Закона о библиотечко-информационој дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске, број 44/16 и 62/18), Матична и развојна служба Народне библиотеке Добој успоставила је и води Регистар народних библиотека на подручју матичности. У наведени регистар се уписују основни подаци о библиотекама као и све релевантне промјене  које су се дешавале у народним библиотекама, о чему се ажурно обавјештава Матична служба Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске, која води Централни регистар Народних библиотека Републике Српске. У 2020. години није било измјена података уписаних у Регистар народних библиотека матичног подручја Добој.

 

3.2. Вођење евиденције о школским библиотекама на подручју матичности

 

У складу са одредбама члана 45, став 1, тачка 4. Закона о библиотечко-информационој дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске, број 44/16 и 62/18), Матична и развојна служба Народне библиотеке Добој успоставила је и води Евиденцију школских библиотека на подручју матичности. Као што смо напоменули, подручје матичности Народне библиотеке Добој обухвата подручје града Добоја и општина: Дервента, Брод, Модрича, Шамац, Вукосавље, Петрово, Станари и Теслић. На наведеном подручју постоји 48 школа (33 основне и 15 средњих школа) и 44 школске библиотеке (двије средње школе немају библиотеке,  док у два случаја двије средње школе имају заједничку библиотеку).

С обзиром да још није започело формирање Централног регистра школских библиотека Републике Српске и да матичне библиотеке нису добиле одговарајуће упуство у вези тога, Матична и развојна служба Народне библотеке Добој формирала је Евиденцију о школским библиотекама које егзистирају на њеном подручју, која  поред општих података о школама, садржи и податке о основним показатељима о стању и раду у школским библиотекама. Подаци уписани у наведену евиденцију ажурирају се сваке године, на основу података које школске библиотеке достављају матичној библиотеци.

 

3.3. Анализа рада народних библиотека на подручју матичности у условима пандемије вируса COVID - 19

 

У складу са одредбама Закона о библиотечко-информационој дјелатности Републике Српске и подзаконским актима који ближе одређују поједине сегменте библиотечке дјелатности, Народна библиотека Добој као матична библиотека, између осталог, има обавезу да прати и анализира рад народних библиотека на подручју матичности, да предлаже мјере у циљу унапређења њиховог рада и прати њихову реализацију и ефекте које остварују. Ова обавеза мора нарочито да буде наглашена у кризним ситуацијама као што су: поплава, пандемија вируса Covid-19 и друге ванредне ситуације.

У том смислу, извршена је анализа рада народних библиотека на подручју матичности Народне библиотеке Добој у условима пандемије вируса Covid-19. Том приликом, поред сагледавања рада народних библиотека у наведеним условима, обухваћени су и закључци које је донио Републички штаб за ванредне ситуације, инструкције Министарства просвјете и културе Републике Српске, те активности које је предузимала Матична и развојна служба у циљу њихове реализације. 

Остварена је комуникација са руководиоцима свих народних библиотека, сагледане мјере које су предузели, те наложене мјере које је још потребно реализовати, како би се рад са корисницима библиотечких услуга ускладио са Упутством за постепено ублажавање мјера за спречавање ширења вируса Covid-19 у Републици Српској. При томе, забиљежен је висок ниво одговорности руководилаца и пожртвован рад библиотекара, који су успјешно одговорили изазовима функционисања у условима пандемије вируса Covid-19 у Републици Српској.

                       

3.4. Анализа рада народних библиотека на подручју матичности

           

У циљу праћења стања, анализе проблема и предлагања мјера за унапређивање стручног рада у народним библиотекама на подручју матичности Народне библиотеке Добој, Матична и развојна служба је сачинила је документ Анализа рада Народних библиотека на подручју матичности Народне библиотеке Добој (за период од 1. јануара до 31. децембра 2019. године) и доставила га Министарсву просвјете и културе (Ресор културе) и Матичној служби Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске.

Наведени документ садржи основне податке о свакој библиотеци, њихов историјат те основне показатеље о раду у 2019. години: услови рада, кадрови, набавка, обрада и смјештај библиотечке грађе, њено коришћење, матични послови (код матичне библиотеке), завичајна збирка са заштитом културних добара, издавачка дјелатност, културне манифестације те промоција рада  Библиотека. Поред тога, садржи и компаративну анализу основних показатеља о раду народних библиотека на подручју матичности Народне библиотеке Добој у 2019. години као и идентификацију кључних проблема у раду и приједлог мјера за њихово рјешавање.

Као извори података коришћени су Статистички подаци о пословању народних библиотека у 2019. години, Извјештаји о раду народних библиотека у 2019. години и претходних година, те други доступни извори информација.

 

3.5. Анализа рада школских библиотека на подручју матичности

 

У извјештајном периоду Матична и развојна служба сачинила је документ Анализа рада школских библиотека на подручју матичности Народне библиотеке Добој (за период од 1. јануара до 31. децембра 2019. године и доставила га Министарсву просвјете и културе (Ресор културе) и Матичној служби Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске.

Наведеном анализом обухваћене су 43 школске библиотеке, колико их је егзистирало 2019.  године на подручју матичности Народне библиотеке Добој. Поред уводних напомена, у њој је представљен правни основ за  истраживање, метод, инструмент и обухват истраживања, те резултати истраживања као и приједлог мјера за унапређивање њиховог рада у наредном периоду.

Као извори података коришћени су анкетни упитници о раду школских библиотека у 2019. години, које су све школске библиотеке на подручју матичности Народне библиотеке Добој доставиле Матичној и развојној служби Народне библиотеке Добој.

 

3.6.  Редовни непосредни надзор над стручним радом у библиотекама на подручју матичности

 

Усљед погоршане епидемиолошке ситуације изазване пандемијом вируса Covid-19 у Републици Српској, као и одсуства због одласка на боловање стручних радника Матичне и развојне службе у вријеме планираног вршења непосредног надзора над стручним радом у библиотекама на подручју матичности Народне библиотеке Добој, исти није реализован у 2020. години. Умјесто тога, остварена је интензивнија комуникација са руководиоцима и стручним библиотечким радницима у библиотекама на подручју матичности путем телефона и електронске поште.

У зависности од епидемиолошке ситуације, у 2021. години, непосредним надзором над стручним радом биће обухваћене и библиотеке у којима надзор није реализован у 2020. години.

 

3.7. Пружање стручне помоћи запосленима у библиотекама на подручју матичности

           

Једна од матичних функција прописана чланом 45. Закона о библиотечко- информационој дјелатности Републике Српске јесте и пружање стручне помоћи библиотекама на подручју матичности (и шире). У складу са наведеним, стручним радницима запосленим у библиотекама на подручји матичности (народним, школским и специјалним), пружена је стручнa помоћ у њиховом раду и то непосредно (у матичној библиотеци) те посредно (путем телефона, електронске поште и других средстава комуницирања).

О пружању стручне помоћи непосредно у матичној библиотеци и посредно путем разних средстава комуницирања, вођене су прецизне и ажурне евиденције о термину пружања помоћи, библиотеци и запосленима којима је пружена помоћ, садржају и начину  пружања стручне помоћи.

У току 2020. године, библиотекарима и руководиоцима библиотека на подручју матичности, у 10 наврата стручна помоћ пружена је  лично у матичној библиотеци. Непосредна стручна помоћ није пружана у библиотекама на подручју матичности због неповољне епидемиолошке ситуације изазване пандемијом вируса Covid-19 у Републици Српској.

Посредна стручна помоћ пружена је руководиоцима и стручним радницима у 21 библиотеци на подручју матичности у 52 наврата, и то 16 пута електронском поштом и  36 пута телефоном. 

Поред пружања стручне помоћи запосленима у библиотекама на подручју матичности, шест пута смо пружали информације и стручну помоћ руководиоцима и запосленим радницима у библиотекама ван нашег матичног подручја.

Сваки захтјев се од стране запослених у Матичној и развојној служби веома пажљиво сагледава, анализира и нуде одговарајућа рјешења. Уколико се укаже потреба, консултују се и други стручни радници у матичној библиотеци који су специјалисти за поједине области.

Све наведено говори у прилог томе да смо нашу Матичну службу трансформисали у савремени информациони центар у коме библиотекари матичног подручја (као што смо већ напоменули, и ван њега) могу правовремено добити потребне информације и стручну помоћ. И што је најважније они ове пружене могућности веома често (и све чешће) користе.

 

3.8. Пружање стручне помоћи запосленима у библиотекама на подручју матичности везано за полагање стручног испита у библиотечко-информационој дјелатности

 

Законом о библиотечко-информационој дјелатности Републике Српске прописана је обавеза запослених у библиотекама (на стручним пословима) у Републици Српској да, након проведеног стручног оспособљавања за практични рад у библиотекама (једна година за ВСС-у, односно 6 мјесеци за ССС-у), положе стручни испит у библиотечко-информационој дјелатности.

Кандидатима који су се припремали за полагање стручног испита у библиотечкој дјелатности, обезбиједили смо благовремене информације (прилог 4), литературу, консултације и стручну помоћ при писању семинарских радова. У 2020. години, са подручја матичности Народне библиотеке Добој, стручни испит положило је седам кандидата запослених у школским библиотекама на подручју матичности.

У 44 школске и 7 народних библиотека на подручју матичности Народне библиотеке Добој сви стручни радници, који су испуњавали услове, положили су наведени испит.

 

3.9. Пружање стручне помоћи у вези оснивања народне библиотеке у општини Станари

 

Усвајањем Закона о формирању општине Станари, 2014. године формирана је и општина Станари, која је дотада била у саставу града Добоја. Наведена општина простире се на површини од 161 километра квадратног, обухвата 13 насељених мјеста и у њој живи око 8.000 становника.

Активности у вези формирања Народне библиотеке Станари започете 2018. године конкретизоване су 2019. године, када је Скупштина општине Станари на сједници одржаној 31.5.2019. године донијела Одлуку о оснивању Народне библиотеке Станари.

У току 2020. године, још увијек није основан и почела са радом народна библиотека у Станарима, иако су како смо навели у претходном периоду предузимане активности у том правцу. Имајући у виду чињеницу да општина Станари припада подручју матичности Народне библиотеке Добој, стручни радници Матичне и развојне службе пружили су све потребне информације, консултације и другу стручну помоћ. Према информацијама са којима располажемо, ове активности би могле бити завршене у 2021. години.

           

3.10. Континуирана едукација библиотекара матичног подручја Добој

 

Једна од матичних функција прописаних Законом о библиотчко-информационој дјелатности Републике Српске јесте брига о сталном усавршавању библиотечко-информационих стручњака. У том смислу, Матична и развојна служба Народне библиотеке Добој је, у циљу континуиране едукације запослених у библиотекама на подручју матичности, у претходом периоду организовала девет семинара и радионица.

Због сложене епидемиолошке ситуације изазване пандемијом вируса Корона (SARS-CoV-2), уважавајући препоруке Републичког кризног штаба и Института за јавно здравство Републике Српске у 2020. години нисмо били у могућности да организујемо јубиларни, десети по реду семинар континуиране едукације школских библиотекара као претходних година у матичној библиотеци.

Како би задржали континуитет едукације школских библиотекара, започет још прије десет година, одлучили смо се да у 2020. години припремимо зборник стручних радова у електронској форми и доставимо свим школским библиотекарима на подручју матичности Народне библиотеке  Добој. Наведени зборник садржи пет стручних радова од којих су два припремили стручни радници матичне библиотеке, а три школски библиотекари са матичног подручја Добој:

Десет година континуиране едукације школских библиотекара матичног подручја Добој (2010-2020) - Жељко Петрић, библиотекар савјетник Матична и развојна служба Народне библиотеке Добој,

Конкретизација правне заштите старе и ријетке књиге у школским библиотекама матичног подручја Добој - Драган Мићић, библиотекар савјетник Сектор завичајне збирке и заштите културних добара Народне библиотеке Добој,

Старе и ријетке књиге у школској библиотеци ЈУ „Стручне и техничке школе“ Дервента - Александра Вуковић, библиотекар ЈУ „Стручна и техничка школа“ Дервента,

Улога школске библиотеке и библиотекара у процесу учења - Александра Илић, библиотекар ЈУ СШЦ „Никола Тесла“ Шамац,

Улога школских библиотека у промоцији здравог начина живота - Андријана Ристић, библиотекар ЈУ Економска школа Добој.

Надамо се да ће до сљедеће године доћи до побољшања епидемиолошке ситуације и да ће се створити услови да годишњи семинар континуиране едукације одржимо у матичној библиотеци.

 

3.11. Конкретизација правне заштите старе и ријетке књиге у библиотекама на подручју матичности

 

Поред осталих послова прописаних Законом о библиотечко-информационој дјелатности, Матична и развојна служба Народне библиотеке Добој је у 2020. години наставила активности правне заштите старе и ријеке књиге у библиотекама матичности Народне библиотеке Добој. Будући да се ради о специфичном сегменту библиотечке грађе, у тим Матичне и развојне службе укључен је и Драган Мићић, библиотекар савјетник, запослен у Сектору Завичајне збирке и заштите културних добара.

Одредбама Закона о библиотечко-информационој дјелатности прописани су услови под којима се библиотечка грађа може сматрати Старом и ријетком грађом. Њена заштита и коришћење прописани су Законом о културним добрима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 11/95 и 113/08), док посебне мјере заштите прописује Правилник о начину и поступку заштите библиотечко-информационе грађе („Службени гласник Републике Српске“, број 6/17).

Иницијатива, са стручном процјеном, да се јединице ријетке библиотечке грађе, које се чувају у Библиотеци СШЦ „Јован Цвијић“ Модрича, ставе под режим претходне заштите културних добара, са статусом добара која уживају претходну заштиту, у складу с одредбама Закона о културним добрима („Службени гласник Републике Српске“, број: 11/95 и 103/08), те алфабетски каталог тих јединица, књига претходне заштите припремљена за потписивање и овјеру, као и приједлог рјешења о стављању добара под претходну заштиту, достављени су тој школској установи, 14.2.2020. године.

Такође, иницијатива, са стручном процјеном, да се јединице старе и ријетке библиотечке грађе, које се чувају у Библиотеци ОШ „Стеван Душанић“ Прибинић, ставе под режим претходне заштите културних добара, са статусом добара која уживају претходну заштиту, у складу с одредбама Закона о културним добрима („Службени гласник Републике Српске“, број: 11/95 и 103/08), те алфабетски каталог тих јединица, књига претходне заштите припремљена за потписивање и овјеру, као и приједлог рјешења о стављању добара под претходну заштиту, достављени су школи 3.3.2020. године.

На основу иницијативе и уз стручну помоћ овог сектора, као и мјера које је након извршеног надзора над  стручним радом наложила Матична и развојна служба Народне библиотеке Добој, одређене јединице старе и ријетке библиотечке грађе под режим претходне заштите стављене су у народним библиотекама „Бранко Ћопић“ Брод, „Бранко Радичевић“ Дервента и Петрово, као и у школској библиотеци СШЦ „Јован Цвијић“ Модрича.

 

3.12. Остали послови Матичне и развојне службе

           

У извјештајном периоду, у циљу унапређивања библиотечко-информационе дјелатности, Матична и развојна служба Народне библиотеке Добој је предузимала и друге активности које су прописане Законом о библиотечко-информационој дјелатности Републике Српске и ближе уређене подзаконским актима.

Поред тога, у 2020. години као и претходних година, стручни радници Матичне и развојне службе обављали су најсложеније стручне послове у матичној библиотеци, који су неријетко превазилазили дјелокруг рада Матичне службе.